ഏത് വിഗ് എടുത്തു തലയിൽ വച്ചാലും യോജിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു നടൻ, പദ്‌മരാജൻ അന്ന് മധുവിനോട് പറഞ്ഞതാണിത്, ആ നടൻ ആരെന്നു മനസ്സിലായോ?

ഏത് വിഗ് എടുത്തു തലയിൽ വച്ചാലും യോജിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു നടൻ, പദ്‌മരാജൻ അന്ന് മധുവിനോട് പറഞ്ഞതാണിത്, ആ നടൻ ആരെന്നു മനസ്സിലായോ? December 6, 2017

ഏത് വിഗ് എടുത്തു തലയിൽ വച്ചാലും യോജിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു നടൻ അയാളാണ്, പണ്ടൊരിക്കൽ പദ്‌മരാജൻ നടൻ മധുവിനോട് പറഞ്ഞതാണിത്, മധു ഓർത്തെടുക്കുന്നു: വീഡിയോ കാണാൻ :

Loading...